No relationship is perfect

IMG_0648(2)

Ingen forhold perfekte. Uansett hvem du er sammen med, så vil det alltid være noen hindringer eller ting man skulle ønske den andre var litt bedre på. Vi mennesker er veldig flinke til å henge oss opp i de små negative tingene, i stedenfor å fokusere på alle de tingene som faktisk er bra. Jeg føler ofte at vi har en trang til å fikse alle andre og da er det spesielt viktig å huske på hvorfor vi valgte den personen vi er sammen med i første omgang. Hvilke kvaliteter var det vi falt for?

I begynnelsen av et forhold fokuserer man ofte på det positive og ser sjeldent feil hos den andre som vi har valgt å satse på. Når man har blitt bedre kjent er det helt normalt at man kanskje oppdager ting vi ikke liker fullt så godt, men det betyr ikke at de gode kvalitetene ikke er der lenger. Ofte er det innstillingen vår som er problemet og det er jo kun oss selv som kan velge hva vi ønsker å fokusere på. En ting jeg tror er veldig vanlig er at man får et inntrykk av at den andre bryr seg mye mer i begynnelsen. Han gjør alt for deg fordi han virkelig ønsker å vise seg fra sin beste side, men etterhvert som tiden går er det vanlig at han slutter å prøve så hardt fordi han allerede har fått deg. “Take nothing for granted, because you never know when what you have will become what you had”.

Jeg tror mange jenter i forhold bare ønsker å bli forstått. Vi vil vite at den andre virkelig lytter når vi snakker, er der for oss når vi trenger litt ekstra støtte og forstår oss uten at vi må STAVE ut hva vi tenker og trenger til enhver tid. Samtidig er det viktig å si hva du mener fordi du er ikke sammen med en tankeleser. Det er også viktig å tenke på at du ikke kan forandre andre enn deg selv. Det er din oppgave å være den beste mulige versjonen av deg selv og det er kun deg selv du kan kontrollere. “Love is an unconditional commitment to an imperfect person. To love somebody isn’t just a feeling. It is a decision, a judgement and a promise”.

 

English // No relationship is perfect. No matter who you’re with, there will always be obstacles or certain things you wish were better. We are all very good at getting caught up in the small negative things, instead focusing on the things that are actually good. I often feel that we have an urge to fix everyone else and then it is especially important to remember why we chose the person we’re with in the first place. What qualities did we fall for?

At the beginning of a relationship, people tend to focus on the positives and rarely notice the other persons flaws. When you have become better acquainted, it is absolutely normal that you may discover things you don’t like quite as much, but that does not mean the good qualities are not there anymore. Often it may be our attitude that is the real problem and it’s up to you to choose what you decide to focus on. One thing I think is very common is that we get the impression that the other cares a lot more in the beginning. He does everything for you because he really wants to be the best version of himself, but as time passes it is also common that he stops trying so hard because he already got you. “Take nothing for granted, because you never know when what you have will become what you had”.

I think many girls just want to be understood. We want to know that the other is listening when we talk, is there for us when we need a little extra support and understands us without having to spell out what we are thinking at all times. However, it is important to speak your mind, because you’re not dating a mind reader. You cannot change anyone but yourself and it is your responsibility to be the best possible version of yourself. “Love is an unconditional commitment to an imperfect person. To love somebody isn’t just a feeling. It is a decision, a judgement and a promise”.

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s